☆none вυт тнe lonely нearт☆ вy davιd garreтт
☆none вυт тнe lonely нearт☆ вy davιd garreтт
Videos: 58
Subscribers: 90
Views: 712
Uploaded: 4 years ago
Duration: 03:21
Rate this video
Rating: 5/5 ~ Votes: 4
Videos: 58
Subscribers: 90
Add this video to playlist — cancel
Select Playlist
or create new playlist
or select from list
Share this video — cancel

Flag this Video — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
ρετεɾ ïlÿïсh τсhαïќøṿṡќÿ сøṃρøṡεḋ α ṡετ øƒ ṡïχ ɾøṃαṉсεṡ ƒøɾ ṿøïсε αṉḋ ρïαṉø, øρ. 6, ïṉ lατε 1869; τhε lαṡτ øƒ τhεṡε ṡøṉģṡ ïṡ τhε ṃεlαṉсhølÿ "ṉøṉε вυτ τhε løṉεlÿ hεαɾτ". ṉø сøρÿɾïģhτ ïṉƒɾïṉģεṃεṉτ ïṉτεṉḋεḋ, ƒøɾ εṉτεɾταïṉṃεṉτ ρυɾρøṡεṡ.

Comments (3)


Login to comment
Views: 712
Uploaded: 4 years ago
Duration: 03:21
Rate this video
Rating: 5/5 ~ Votes: 4
Videos: 58
Subscribers: 90
Description
ρετεɾ ïlÿïсh τсhαïќøṿṡќÿ сøṃρøṡεḋ α ṡετ øƒ ṡïχ ɾøṃαṉсεṡ ƒøɾ ṿøïсε αṉḋ ρïαṉø, øρ. 6, ïṉ lατε 1869; τhε lαṡτ øƒ τhεṡε ṡøṉģṡ ïṡ τhε ṃεlαṉсhølÿ "ṉøṉε вυτ τhε løṉεlÿ hεαɾτ". ṉø сøρÿɾïģhτ ïṉƒɾïṉģεṃεṉτ ïṉτεṉḋεḋ, ƒøɾ εṉτεɾταïṉṃεṉτ ρυɾρøṡεṡ.